Vizija Evanđeoske crkve u Čapljini je: "Činiti ljude učenicima Isusa Krista"

Naša vizija jeste nastaviti tzv. "Veliko poslanje", ono što je Isus Krist zapovijedio svojim učenicima prije svoga odlaska na nebo.

Evanđelje po Mateju 28:18-20

Isus im pristupi i prozbori:
»Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!«
»I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«


Misija Evanđeoske crkve u Čapljini je: "Voditi ljude u spoznaju Isusa Krista"

Naša misija upravo jeste voditi ili pomoći ljudima da spoznaju tko Isus Krist uistinu jeste.

Biblija je živa Božja Riječ, nadahnuta Duhom Svetim i mi vjerujemo da osoba mora biti ispunjena Duhom Svetim kako bi istinski razumjela Riječ Božju. Upravo zato Bog je ostavio svećenike i propovjednike da budu oni koji će razlagati Riječ Božju onima koji ne razumiju ili još traže svoj put ka Bogu.

Nehemija 8:5-8

Ezra je otvorio knjigu naočigled svemu narodu – jer je bio poviše od svega naroda – a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Jahvu, Boga velikoga, a sav narod, podignutih ruku, odgovori: »Amen! Amen!« Zatim su kleknuli i poklonili se pred Jahvom, licem do zemlje. A leviti Ješua, Bani, Šerebja, Jamin, Akub, Šabtaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan i Pelaja objašnjavahu Zakon narodu, a narod stajaše na svome mjestu. I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se čita.

1. Korinćanima 1:18-21

Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja. Ta pisano je: Upropastit ću mudrost mudrih i odbacit ću umnost umnih. Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta? Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti vjernike.